Lesruimte en correspondentieadres:

Takkebijsters 17, 4817BL BREDA             Kvk: 53347323 Breda            e-mail:  info@fashionvakschool.nl              
tel.: 06 - 27909543                              BTW: 1818 66 869 B04         website: www.fashionvakschool.nl        
     

Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1: Toelating & selectie:
De fashionvakschool bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij speelt onder andere het criterium dat de cursist voor sommige opleidingen over aantoonbare competenties beschikt.
 
Artikel 2: inschrijving:
Als je naailessen, opleiding ( op locatie) of thuisstudie wilt volgen dan vind de aanmelding plaats door middel van inzending van het ingevulde bijhorende formulier. Je aanmelding wordt bevestigd via e-mail als zijnde inschrijving met daarbij de startdata en behorende nota. Na betalen van de nota is de inschrijving definitief. Dit kan op voorhand zijn of tijdens de eerste les. Zonder betaling ben je niet definitief ingeschreven.
 
Artikel 3: Abonnement of 10 beurtenkaart:
Bij de inschrijving is de keuze uit een maandelijkse abonnement met onbeperkte tijd of een 10 beurtenkaart die na de eerste stempel 4 maanden of 6 maanden geldig is. Het lesgeld van een abonnement is € 50,00 per maand, de 10 beurtenkaart ( 4 maanden geldig na stempel € 137,50 en 6 maanden geldig na eerste stempel € 175,00. 
 
Artikel 4: Kosten van opleidingen, cursussen, naailessen: 
Op de site worden de prijzen van de lesgelden, inschrijvingen, tekenpakketten, lesboeken vermeld.
De prijs van een totale opleiding of cursus is op aanvraag verkrijgbaar.
Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
 
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging:

Als de cursist, om welke reden dan ook, niet meer wil deelnemen aan naailes, een cursus of opleiding, heeft de cursist met zowel een abonnement of met een 10 beurtenkaart 1 maand opzegtermijn bij naailessen ( € 50,00) en 2 maanden opzegtermijn bij cursussen en opleidingen (€ 100,00), ingaande bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. Met een 10 beurtenkaart heeft de cursist geen restitutie van geld als deze nog niet volledig gestempeld is.

Komt de cursist binnen 6 maanden terug om de naailes, cursus of opleiding te hervatten, dan wordt de opzegtermijn omgezet in lesgeld van de maand dat zij de lessen heeft hervat.

De opzegging dient per e-mail of Whatsapp te geschieden, met opgaaf van redenen. Zonder opzegging per mail gaat het maandelijkse lesgeld gewoon door. Bij niet betalen van het lesgeld na opzegging binnen 1 kalendermaand wordt het bedrag verhoogd met rente en een gerechtsdeurwaarder ingesteld.
 
Artikel 6: Betalingen:
Abonnement betalingen geschieden tussen de 1e en de 10 van iedere maand.
Lesboeken worden betaald wanneer een opleiding start en tijdens de opleiding na iedere afgewerkte module.
Inschrijfgelden worden eenmalig betaald aan het begin van een opleiding.
Voor naailessen worden geen inschrijfgelden in rekening gebracht.
Tekenpakketten en materialen worden aan het begin van een opleiding betaald.
Dit allen staan vermeld in de nota die bij de bevestiging is verstuurd naar de cursist.
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar Breda en vice versa, en de verblijfskosten komen geheel voor rekening van de cursist. 
 
Artikel 7: Lesboeken en lesmaterialen:
De cursist is verplicht voor een opleiding of cursus die zij gaat volgen de bijbehorende lesboeken en lesmaterialen aan te schaffen. De lesboeken en lesmaterialen worden uitgegeven door Topais.
De lesboeken en lesmaterialen worden tijdens de eerste les uitgereikt aan de cursist. De prijzen van lesboeken en lesmaterialen zijn vastgesteld door Topais.
Fashionvakschool betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte lesboeken en zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. Fashionvakschool staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.). De intellectuele eigendomsrechten op de door de fashionvakschool uitgegeven lesboeken blijven te allen tijde bij de rechthebbenden.
Het gebruik van de lesboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Topais worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de opleiding/cursus.
 
Artikel 8: Examens:
Opleidingen worden 2x per jaar op locatie afgenomen. Wanneer de cursist examen wil doen krijgt zij bij aanmelding een examenreglement met nota die 6 weken voor examendata moet worden voldaan. De nota wordt betaald aan de fashionvakschool. Wanneer de betaling achterwege blijft heeft de cursist geen recht op het afleggen van het examen.
In het examenreglement staan zaken die de cursist in acht moet houden, onder andere dat de cursist haar lesboeken mee moet nemen naar het examen.
Als de cursist geen examen wil afleggen, maar wel alle modules of module van een opleiding heeft afgemaakt en is nagekeken, krijgt de cursist een certificaat. Dit geldt ook voor thuisstudies.
 
Artikel 9: Bedenktijd, annulering:
Binnen 7 dagen na de bevestigingsbrief kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de naailes, opleiding / cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de cursist tenminste EUR 25,- inschrijfgeld verschuldigd.
 
Artikel 10: Afwezigheid en inhalen van de cursist:
Ingeval van ziekte van de cursist zal fashionvakschool zich inspannen om de lessen die de cursist gemist heeft op een ander tijdstip in te halen. De cursist heeft geen recht op restitutie van lesgeld.
De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft als dan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.
Wanneer een cursist op het laatste moment afzegt, heeft de cursist officieel geen recht op inhalen van de les en restitutie van lesgeld. Een cursist die zonder enige afzegging verzuimd kan na een aantal malen hiervoor haar toegang tot de les per direct ontzegd worden.
Als een cursist na verzuim binnen uitzonderingen valt wordt er samen met de fashionschool gekeken naar een oplossing.
 
Artikel 11: Bruikleen van naaimachines en overlockmachines:
Bruikleen van naaimachines: De cursist zorgt ze met respect omgaat met de bruikleen naaimachine. Bij onzorgvuldig gebruik mag de fashionstudio de cursist weigeren. Het gebruik van de overlock machines zijn op eigen risico. Bij onzorgvuldig omgaan met de machine kan de toegang tot de overlock machines worden geweigerd. Mocht het kledingstuk die de cursist aan het maken is kapot gaan, door onzorgvuldig gebruik, dan is de fashionstudio niet aansprakelijk voor de schade die de cursist heeft aangericht. Wanneer de cursist een naaimachine of lockmachine kapot maakt, dan is zij verplicht de machine te vernieuwen. 
 
Artikel 12: Rente en kosten
Indien verschuldigde lesgelden niet worden voldaan binnen gesteld termijn, dan zal de cursist hierop aangewezen worden om spoedig het bedrag over te maken.
Mocht het lesgeld uit blijven dan wordt het lesgeld per week verhoogd met bijkomende rente.
Indien de cursist om welke reden dan ook nog niet het lesgeld voldoet wordt er een aanmaning verstuurd en een incassobureau ingeschakeld. De kosten zullen ter laste zijn van de cursist.
Tevens zal de toegang per direct ontzegt worden.
 
Artikel 13: Ontbinding
Fashionvakschool is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
  
Artikel 14: Aansprakelijkheid
De docent van de Fashionvakschool geeft haar naailes, opleiding of cursus en adviezen naar eer en geweten. Fashionvakschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.
 
Artikel 15: Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke alsjuridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

 

Breda, juni 2012

Vernieuwd februari 2022

Copyright © 2018. fashIonVakschool. Alle rechten voorbehouden